วิธีขอรับบริการและเวลาให้บริการ

คณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Quick Service
: กระดาน ถาม-ตอบ
: law4u@kbu.ac.th
: 02-321-6930-9 ต่อ 1318

วิธีการขอรับบริการ

  1. ขอรับคำแนะนำหรือปรึกษาโดยทางโทรศัพท์ โทร. 0-2321-6930-9 ต่อ 1318
  2. ขอรับคำปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือโดยติดต่อกับสำนักงานด้วยตนเอง โดยการเขียนคำร้องตามแบบฟอร์มของสำนักงาน

วัน-เวลาทำการ

    เปิดทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. -16.30 น.