Quick Service
: กระดาน ถาม-ตอบ
: law4u@kbu.ac.th
: 02-321-6930-9 ต่อ 1318

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยใน ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และมีพันธกิจที่จะผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ที่เพียบพร้อมด้วย ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้บริการทางด้านวิชาการแก่สังคม ในฐานะที่ คณะนิติศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันทางกฎหมาย ทางคณะจึงได้จัดการบริการให้คำปรึกษา กฎหมายกับบุคลากรและประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาทางด้านกฎหมาย ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจมา ขอคำปรึกษาจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นจำนวนมาก ทางคณะเล็งเห็นความสำคัญของการให้ บริการทางด้านกฎหมาย จึงได้ขยายการให้บริการจัดตั้ง “สำนักงานแนะนำและช่วยเหลือทาง กฎหมาย” ขึ้น เพื่อให้การ บริการกฎหมายเป็นไปอย่างทั่วถึง รวมไปถึงให้ประชาชนได้รับความสะดวก สบายจากการรับบริการเพิ่มขึ้น

“สำนักงานแนะนำและช่วยเหลือทางกฎหมาย” เป็นสำนักงานที่เปิดให้คำปรึกษาและ จัด ทำเอกสารทางกฎหมายให้แก่ผู้ใช้บริการ อาทิ ให้บริการคำปรึกษาคดีทั่วไปทั้งทางแพ่งและทางอาญา แนะนำช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ แบบพิมพ์ของศาล ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบริการ ชุมชนรวมถึงบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป ได้รับประโยชน์จากการปรึกษา กฎหมายอย่างเต็มที่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการ (ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล)